Rachmaninoff, Sergei: Cherubic Hymn


Izhe heruvimi (1910)

Izhe heruvimi, tayno obrazuyushche,
i zhivotvoriashchey Troytse
trisviatuyu pesn pripevayushche,
fsiakoye nine zhiteyskoye otlozhim popecheniye, Amin,
yako da Tsaria fseh podimem,
Angelskimi nevidimo dorinosima chinmi.
Alliluya, alliluya, alliluya.

Let us who mystically represent the Cherubim,
and who sing the thrice-holy hymn
to the life-creating Trinity,
now lay aside all cares of this life, Amen,
that we may receive the King of All,
who comes invisibly borne by the angelic host.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Words: from Liturgy of St John Chrysostom
Music: Sergei Rachmaninoff (1873–1943)