Tallis, Thomas: Magnificat Fauxbourdon (tone VII)

:
: