Tallis, Thomas: Nunc dimittis Fauxbourdon (tone I)

:
: